OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

 

 1. ZAKRES GWARANCJI
  • CONVECO Sp. z o. o. udziela Nabywcy gwarancji na Instalację zgodnie z umową nr ………………...
  • Gwarancja obejmuje prawidłową współpracę Instalacji z urządzeniami
  • Gwarancja obejmuje prawidłową pracę Instalacji tylko w przypadku, gdy jest eksploatowany zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej.
  • Gwarancja wygasa w przypadku dalszej odsprzedaży przedmiotu umowy, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  • Instalacja podlega serwisowaniu przez Producenta (CONVECO Sp. z o.o.).
  • Okres gwarancji wynosi 2 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W okresie gwarancyjnym Nabywca jest zobowiązany do wykonywania corocznych gwarancyjnych przeglądów technicznych i/lub w przypadku wystąpienia przerwy w pracy Instalacji dłuższej niż 3 miesiące. Pierwszy gwarancyjny przegląd techniczny należy wykonać nie później niż rok po podpisaniu protokołu odbioru końcowego lub w przypadku wystąpienia przerwy w pracy Instalacji dłuższej niż 3 miesiące.
  • Przeglądy instalacji należy łączyć z przeglądami urządzeń Nabywcy współpracującymi z Instalacją
  • Nieprzestrzeganie warunku, o którym mowa w pkt. 1.6, skutkuje utratą praw gwarancyjnych.

 

 1. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Gwarancji nie podlegają:

 • Instalacja, której jedyną wadą jest niekompatybilność z innymi urządzeniami Nabywcy,
 • Wady i uszkodzenia Instalacji powstałe z winy Nabywcy bądź w wskutek działania siły wyższej (np. pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.).
 • Bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne, takie jak uszczelki, kółka w wózkach.

 

 1. UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH
  • Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku niewykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub po przerwie w pracy Instalacji przekraczającej okres 3 miesięcy.
  • Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku wykonania ww. przeglądu przez firmę inną niż CONVECO Sp. z o.o. Firma CONVECO Sp. z o.o. może wskazać firmę upoważnioną do przeprowadzenia przeglądu.
  • Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku eksploatacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z wymogami zawartymi w dokumentacji, bądź w przypadku dokonania przeróbek oraz napraw bez uprzedniej pisemnej zgody CONVECO Sp. z o.o.
  • Koszty napraw nie objętych gwarancją ponosi Nabywca.

 

 1. TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej przesłanej na adres ul. Napoleońska 82, 05-408 Glinianka oraz drogą elektroniczną na adres conveco@conveco.pl lub serwis@conveco.pl.

 

 

 1. SERWIS I NAPRAWY
  • CONVECO Sp. z o.o. zobowiązuje się do reakcji na każde zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 48h od wysłania oraz do podjęcia czynności naprawczych Instalacji w trybie reklamacyjnym w terminie 10 dni roboczych liczonych od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
  • W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, a także w razie konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części niezbędnych do naprawy, termin naprawy ulega przedłużeniu do czasu wynikającego z konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części.
  • Terminy naprawy nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia trwającego dłużej niż 7 dni opóźnienia Nabywcy w zapłacie należności przysługujących CONVECO Sp. z o.o. W powyższym przypadku do dnia uregulowania przez Nabywcę płatności w pełnej wysokości bieg ww. terminów ulega zawieszeniu i nie wiąże CONVECO Sp. z o.o.
  • Warunkiem wykonania naprawy przez CONVECO Sp. z o.o. jest zapewnienie przez Nabywcę nieograniczonego dostępu do Instalacji oraz warunków niezbędnych do wykonania naprawy.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE
  • CONVECO Sp. z o.o. nie odpowiada za niewynikające z wad Instalacji szkody i straty powstałe u Nabywcy z powodu braku możliwości korzystania z Instalacji.
  • Koszty napraw nie objętych gwarancją, a także koszty serwisu reklamacyjnego, w wyniku którego stwierdzono brak zgłoszonych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.
  • CONVECO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Nabywcę wewnątrz Instalacji oraz na nośnikach danych dostarczanych do Serwisu CONVECO Sp. z o.o.
  • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.