Sukces firmy Enceko – Serwis zależy od tego jak klienci postrzegają oferowane wyroby i usługi w stosunku do ich wymagań, oczekiwań i oferty konkurencji.
The success of Enceko - Serwis depends on how customers perceive offered products and services in relation to their requirements, expectations and competition offers.

W celu utrzymania ciągłej satysfakcji klientów i opłacalności działania przyjmuje się Politykę Jakości obejmującą:
In order to maintain continuous customer satisfaction and cost-effectiveness a Quality Policy is adopted and it includes:

stałe rozszerzanie oferty w zakresie produkcji, handlu i usług;
constant expansion of the company’s offer in field of production, trade and services;

podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz współpracę z jednostkami naukowymi;
improving qualifications through internal and external trainings as well as through cooperation with scientific units;

zintensyfikowanie marketingu poprzez precyzyjny dobór grup docelowych (uczestnictwo w targach branżowych, reklama w prasie, pozycjonowanie, kampanie);
intensifying marketing through precise selection of target groups (participation in trade fairs, press advertising, positioning, campaigns);

monitorowanie i analiza potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie oferowanych wyrobów i usług;
monitoring and analysis of customer needs and expectations regarding offered products and services;

systematyczne umacnianie i utrwalanie konkurencyjnej pozycji na rynku usług projektowania, produkcji i sprzedaży urządzeń;
systematic strengthening and consolidation of a competitive position on the market of designing services, production and sales;

konsekwentne budowanie wizerunku;
consistent image building;

bieżące monitorowanie potrzeb rynku i działań konkurencji;
ongoing monitoring of market needs and competition;

nawiązywanie kontaktów z nowymi dostawcami i odbiorcami oraz utrzymywanie kontaktów z obecnymi;
establishing contacts with new suppliers and recipients and maintaining contacts with present ones;

podnoszenie kultury biznesowej i stałe skracanie terminów realizacji;
raising business culture and constant shortening of deadlines;

zwiększanie rentowności produkcji i usług;
increasing the profitability of production and services;

szukanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych przyjaznych środowisku;
searching for new technical and technological solutions that are environment-friendly;

rozbudowa infrastruktury firmy;
expanding the company's infrastructure;

promowanie marki firmy na rynku krajowym i zagranicznym;
promoting the company's brand on the domestic and foreign market;

stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu jakości w oparciu o normy ISO EN 9001: 2015.
application, development and continuous improvement of the quality system based on ISO EN 9001: 2015 standards.

Prezes Enceko - Serwis ustanawia i kontynuuje Politykę Jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska organizacji tak, aby pracownicy byli w pełni zaangażowani w osiąganie celów. Zobowiązanie obejmuje zapewnienie środków do realizacji Polityki Jakości, w tym ustanowienie, rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
The President of Enceko – Serwis establishes and continues the Quality Policy and take the obligation to create conditions and internal environment of the organization so that the employees are fully involved in achieving the goals. The commitment includes providing resources to implement the Quality Policy, including the establishment, development and improvement of the Quality Management System.

Zadania w zakresie osiągania celów Polityki Jakości będą prowadzone w sposób przyjazny dla środowiska.
Tasks in achieving the Quality Policy objectives will be carried out in an environmentally friendly manner.