Regulamin realizacji dostaw

REGULAMIN REALIZACJI

§1. PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Zakres realizacji obejmuje czynności określone w ofercie Wykonawcy.

§2. TERMINY REALIZACJI

1. Ustala się terminy realizacji zadań składających się na przedmiot realizacji.
2. Termin przedmiotu realizacji może ulec zmianie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń niezależnych od Wykonawcy:

 1. Wstrzymania realizacji na żądanie Zamawiającego;
 2. Wystąpienia działania tak zwanej siły wyższej;
 3. Niewywiązywania się Zamawiającego z płatności;
 4. Zwłoki Zamawiającego w dostarczaniu Wykonawcy danych niezbędnych w dokonywaniu uzgodnień, w niewywiązywaniu się z ustalonych zobowiązań Zamawiającego określonych w ofercie (zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania przedmiotu realizacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego);
 5. Konieczności dokonania zmian w projekcie mających wpływ na terminy realizacji (wszelkie nowe uzgodnienia w formie pisemnej, np. e-mail);
 6. Magazynowanie przedmiotu realizacji (na żądanie Zamawiającego) przez czas przekraczający termin planowanej dostawy (przesunięcie terminu realizacji wyniesie tyle dni ile trwać będzie czas magazynowania);

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

 1. Przekazania Wykonawcy szczegółowych informacji dotyczących warunków technicznych i planów sytuacyjnych dla miejsca posadowienia przedmiotu realizacji na terenie zakładu Zamawiającego;
 2. Przygotowania terenu do posadowienia, montażu i uruchomienia przedmiotu realizacji zgodnie z wymaganiami Wykonawcy;
 3. Zapewnienia Wykonawcy nieograniczonego dostępu do miejsca montażu przedmiotu realizacji na terenie zakładu Zamawiającego oraz niezbędnych warunków technicznych;
 4. Niezwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień związanych z realizacją na prośbę Wykonawcy;
 5. Niezwłocznego odbioru wykonanego przedmiotu realizacji z wyjątkiem tych jego elementów, które zostały wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną i wcześniejszymi uzgodnieniami;
 6. Dokonywania terminowych płatności na rzecz Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia pełnej kontroli postępu prac;
 2. Terminowego wykonania przedmiotu realizacji zastrzeżeniem §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu;
 3. Wykonania przedmiotu realizacji zgodnie z zamówieniem/umową/ofertą/projektem wstępnym/pozostałymi pisemnymi ustaleniami;
 4. Wykonania przedmiotu realizacji zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru prac montażowych;
 5. Dostawy przedmiotu realizacji na miejsce jego posadowienia;
 6. Montażu i uruchomienia przedmiotu realizacji;
 7. Przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia;
 8. Przekazania Zamawiającemu wymaganej dokumentacji.

§4. FAKTURY I PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ofercie/umowie/zamówieniu.
2. Płatności dokonuje się przelewem na konto bankowe o numerze:

96 1750 0009 0000 0000 2014 7498

§5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu realizacji potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego po przekazaniu przedmiotu realizacji Zamawiającemu;
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do czasu usunięcia wad.

§6. GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot realizacji na okres minimum 2 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę przedstawiono w sekcji pt. „Ogólne Warunki Gwarancji”.
3. Po skończonym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpłatnie części zamiennych przez okres 10-ciu lat.
4. Wykonawca zapewnia odpłatną opiekę pogwarancyjną.

§7. KARY UMOWNE, OPŁATY MAGAZYNOWE

1. Kary umowne mogą być stosowane pod warunkiem, że są zastosowane jednocześnie w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zamawiający może zażądać kar umownych dla Wykonawcy za przekroczenie terminu realizacji. Taki zapis upoważnia Wykonawcę do umieszczenia zapisu o karach umownych za przekroczenie przez Zamawiającego terminów płatności.
3. Ustala się taki sam procent wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przez Wykonawcę i za każdy dzień przekroczenia przez Zamawiającego terminów płatności.
4. Firma CONVECO może na życzenie Zamawiającego magazynować przedmiot realizacji od dnia (uzgodnionego w umowie) planowanej dostawy do dnia dostawy proponowanej przez Zamawiającego. Za każdy dzień magazynowania nalicza się opłatę magazynową w wysokości od 2,00 PLN netto/24 h za 1 m2 powierzchni magazynowej (dla sprzętu, takiego jak wózki, tace) lub od 1% wartości netto kompletnego urządzenia/24h za 1m2.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459), przysługuje im prawo odstąpienia od zamówienia/umowy w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty wysłania zamówienia/podpisania umowy bez podania przyczyny odstąpienia. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez przekazanie stronie stosownego oświadczenia na piśmie.
2. Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

 • Wykonawca ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy;
 • Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 • Wykonawca przerwał realizację zadania;
 • Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zadania;
 • Jeżeli Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z niniejszą umową.

3. Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

 • Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy;
 • Zamawiający ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy.

4.Odstąpienie od umowy po upływie terminu 14 dni kalendarzowych powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§9. SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiły terminowe wykonanie zobowiązań – Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo zastosowania materiałów i podzespołów
o porównywalnych parametrach do zaproponowanych w ofercie w przypadku braku możliwości ich pozyskania w czasie umożliwiającym wywiązanie się z terminów realizacji określonych w ofercie/umowie.
2. Strony przewidują możliwość zmiany zamówienia/umowy/projektu wstępnego/pozostałych ustaleń, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi Strony przewidują możliwość zmiany zamówienia/umowy/projektu wstępnego/pozostałych ustaleń, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zawężenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
4. Wszelkie zmiany zamówienia/umowy/projektu wstępnego/pozostałych ustaleń wymagają zgodnej woli obu Stron wyrażonej w formie pisemnej (e-mail).
5. W sprawach nieuregulowanych w umowach stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
6. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w toku wykonywania przedmiotu realizacji będzie rozstrzygał Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. ZAKRES GWARANCJI

 1. CONVECO Sp. z o. o. udziela Nabywcy gwarancji na dostarczony przedmiot realizacji w zakresie jego zgodności z obowiązującą ofertą.
 2. Gwarancja nie obejmuje prawidłowej współpracy przedmiotu realizacji z innymi urządzeniami Nabywcy, o ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej.
 3. Gwarancja obejmuje prawidłową pracę przedmiotu realizacji tylko w przypadku, gdy jest eksploatowany zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej.
 4. Gwarancja wygasa w przypadku dalszej odsprzedaży przedmiotu realizacji, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Przedmiot realizacji podlega serwisowaniu przez Producenta (CONVECO Sp. z o.o.).
 6. Okres gwarancji wynosi minimum 2 lata od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W okresie gwarancyjnym Nabywca jest zobowiązany do wykonywania corocznych przeglądów technicznych lub w przypadku wystąpienia przerwy w pracy urządzenia dłuższej niż 3 miesiące. Pierwszy gwarancyjny przegląd techniczny należy wykonać nie później niż rok po podpisaniu protokołu odbioru końcowego lub w przypadku wystąpienia przerwy w pracy urządzenia dłuższej niż 3 miesiące. Nieprzestrzeganie niniejszego warunku skutkuje utratą praw gwarancyjnych.

2. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

 1. Gwarancji nie podlegają:
  1. Nośniki danych, na których jest dostarczane oprogramowanie,
  2. Urządzenia, których jedyną wadą jest niekompatybilność,
  3. Wady i uszkodzenia powstałe z winy Nabywcy bądź w wskutek działania siły wyższej (np. pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.).
  4. Bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne.

3. UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH

 1. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku niewykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub po przerwie w pracy urządzenia przekraczającej okres 3 miesięcy.
 2. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku wykonania ww. przeglądu przez firmę inną niż CONVECO Sp. z o.o. Firma CONVECO Sp. z o.o. może wskazać firmę upoważnioną do przeprowadzenia przeglądu.
 3. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku eksploatacji przedmiotu realizacji w sposób niezgodny z wymogami zawartymi w dokumentacji, bądź w przypadku dokonania przeróbek oraz napraw bez uprzedniej pisemnej zgody CONVECO Sp. z o.o.
 4. Koszty napraw nie objętych gwarancją ponosi Nabywca.

4. TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej przesłanej na adres ul. Napoleońska 82, 05-408 Glinianka oraz drogą elektroniczną na adres enceko@enceko.pl.

5. SERWIS I NAPRAWY

 1. CONVECO Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy urządzeń w trybie reklamacyjnym w terminie 10 dni roboczych liczonych od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego;
 2. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, a także w razie konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części niezbędnych do naprawy, termin naprawy ulega przedłużeniu do 15 dni lub przedłużeniu o długości wynikającej z konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części,
 3. Terminy naprawy nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia trwającego dłużej niż 7 dni opóźnienia Nabywcy w zapłacie należności przysługujących CONVECO Sp. z o.o. W powyższym przypadku do dnia uregulowania przez Nabywcę płatności w pełnej wysokości bieg ww. terminów ulega zawieszeniu i nie wiąże CONVECO Sp. z o.o.
 4. Warunkiem wykonania naprawy przez CONVECO Sp. z o.o. jest zapewnienie przez Nabywcę nieograniczonego dostępu do Urządzenia oraz warunków niezbędnych do wykonania naprawy, w tym w szczególności zapewnienia zasilania energią elektryczną oraz stosowanego w Urządzeniu czynnika grzewczego.

6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. CONVECO Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody i straty powstałe u Nabywcy z powodu braku możliwości korzystania z dostarczonego urządzenia nie wynikającego z wad urządzenia.
 2. Koszty napraw nie objętych gwarancją, a także koszty serwisu reklamacyjnego, w wyniku którego stwierdzono brak zgłoszonych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.
 3. CONVECO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Nabywcę wewnątrz urządzenia oraz na nośnikach danych dostarczanych do Serwisu CONVECO Sp. z o.o.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejszy regulamin opublikowano po raz pierwszy dnia 20 sierpnia 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 29 listopada 2019 r.