REGULAMIN REALIZACJI

§1. PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie <nazwa> <typ>

(dalej „przedmiot umowy”), zgodnie z ofertą nr OCN.xxx.xxxx z dnia dd.mm.rrrrr., stanowiącą załącznik nr … do niniejszej umowy.

2. Zakres umowy obejmuje realizację przedmiotu umowy w uzgodnionej przez Strony lokalizacji.
3. Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

§2. TERMINY REALIZACJI

1. Ustala się terminy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z terminami podanymi w ofercie.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń niezależnych od Wykonawcy:
2.1. Wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego;
2.2. Wystąpienia działania tak zwanej siły wyższej;
2.3. Niewywiązywania się lub nieterminowego wywiązywania się Zamawiającego z płatności, o których mowa w § 5 i 6 niniejszej umowy;
2.4. Zwłoki Zamawiającego w dostarczaniu Wykonawcy niezbędnych danych,
w dokonywaniu uzgodnień, w udostępnieniu odpowiednio przygotowanego miejsca do posadowienia urządzeń oraz zapewnienia warunków niezbędnych do montażu
i uruchomienia na terenie zakładu Zamawiającego;
2.5. Konieczności dokonania zmian w projekcie, w fazie budowy lub w fazie uruchamiania, poprzedzonych stosownymi uzgodnieniami w formie pisemnej (np. e-mail) przez Strony;
2.6. Niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji technicznej urządzeń, spowodowaną opóźnieniami lub zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń.

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1.1. Przekazania Wykonawcy szczegółowych informacji dotyczących warunków technicznych i planów sytuacyjnych dla miejsca posadowienia urządzeń na terenie zakładu Zamawiającego;
1.2. Przygotowania terenu do posadowienia, montażu i uruchomienia urządzeń zgodnie
z wymaganiami Wykonawcy wskazanymi w projekcie wstępnym, w tym zapewnienie przyłącza instalacji elektrycznej do szafy sterowniczej oraz przyłącza instalacji gazowej w miejscach wskazanych w projekcie wstępnym;
1.3. Przyjęcia i rozładunku dostawy urządzeń zgodnie z wytycznymi Wykonawcy;
1.4. Zapewnienia Wykonawcy nieograniczonego dostępu do miejsca montażu urządzeń na terenie zakładu Zamawiającego oraz niezbędnych warunków technicznych;
1.5. Niezwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy na prośbę Wykonawcy;
1.6. Niezwłocznego odbioru wykonanego Urządzenia z wyjątkiem tych jego elementów, które zostały wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną i wcześniejszymi uzgodnieniami;
1.7. Dokonywania terminowych płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami w §6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia pełnej kontroli postępu prac;
2.2. Terminowej realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem dokonywania terminowych płatności przez Zamawiającego;
2.3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, ofertą oraz zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem wstępnym;
2.4. Wykonania umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru prac montażowych;
2.5. Dostawy urządzeń i wyposażenia na miejsce jego posadowienia na terenie zakładu Zamawiającego;
2.6. Montażu i uruchomienia urządzeń i wyposażenia;
2.7. Nieodpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń;
2.8. Przekazania wymaganej przepisami dokumentacji potrzebnej do korzystania z przedmiotu umowy, w tym instrukcje, opisy i inne wymagane dokumenty oraz posiadane przez niego informacje w języku polskim;
2.9. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbywa się Protokołem Odbiory Końcowego bez zastrzeżeń.

§4. FAKTURY I PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w następujący sposób:
1.1. Wykonawca wystawi fakturę na kwotę stanowiącą …% wynagrodzenia netto tj. …………… zł (zadatek), do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki na wykonanie projektu wstępnego. Termin płatności – 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury;
1.2. Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową po zatwierdzeniu projektu wstępnego na kwotę stanowiącą …% wynagrodzenia netto tj. …………. zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki na budowę urządzeń i wyposażenia. Termin płatności – 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury;
1.3. Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową na kwotę stanowiącą …% wynagrodzenia netto tj. ………….. zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki po zakończeniu budowy przedmiotu umowy, dostawie w miejsce wskazane przez Zamawiającego i po podpisaniu Protokołu Potwierdzenia Kompletności (PPK) przedmiotu umowy, według załącznika nr 3 do niniejszej umowy. Termin płatności – 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury;
1.4. Wykonawca wystawi fakturę końcową na kwotę stanowiącą …% wynagrodzenia netto tj. ……….. zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki po realizacji przedmiotu umowy potwierdzonej podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag, według załącznika nr 4 do niniejszej umowy. Termin płatności – 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury;

2. CONVECO może na życzenie Zamawiającego magazynować przedmiot realizacji od dnia (uzgodnionego w umowie) planowanej dostawy do dnia dostawy proponowanej przez Zamawiającego. Za każdy dzień magazynowania nalicza się opłatę magazynową w wysokości od 2,00 PLN netto/24 h za 1 m² powierzchni magazynowej (dla sprzętu, takiego jak wózki, tace) lub od 1% wartości netto kompletnego urządzenia/24h za 1m².

3. Płatności zostaną dokonane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Nr konta Wykonawcy: 90 2490 0005 0000 4530 3458 4006

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostało ustalone na bazie kursu polskiego złotego w stosunku do euro obowiązującego w dniu podpisania niniejszej umowy. W przypadku zmiany tego kursu o więcej niż 4% w górę lub w dół w dniu wystawienia faktury wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone.

§5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Końcowy odbiór przedmiotu umowy potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego nastąpi jednorazowo przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego w jego zakładzie po realizacji przedmiotu umowy.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do czasu usunięcia wad.

§6. GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres minimum 2 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę ujęte jako Ogólne Warunki Gwarancji stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpłatnie części zamiennych przez okres 10-ciu lat.

§7. KARY UMOWNE

1. Kary umowne mogą być stosowane pod warunkiem, że są zastosowane jednocześnie w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zamawiający może zawrzeć w umowie sprzedaży zapis o karach umownych dla Wykonawcy za przekroczenie terminu realizacji. Taki zapis upoważnia Wykonawcę do umieszczenia zapisu o karach umownych za przekroczenie przez Zamawiającego terminów płatności.
3. Ustala się taki sam procent wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przez Wykonawcę i za każdy dzień przekroczenia przez Zamawiającego terminów płatności.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w umowie oraz na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459), przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty jej podpisania bez podania przyczyny odstąpienia. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez przekazanie stronie stosownego oświadczenia na piśmie.
1. Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1.1. Wykonawca ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy;
1.2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
1.3. Wykonawca przerwał realizację zadania;
1.4. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zadania;
1.5. Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z niniejszą umową.

2. Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy;
2.2. Zamawiający ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy;
2.3. Zamawiający odmawia uregulowania płatności, o których mowa w §6 niniejszej umowy.

§9. SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiły terminowe wykonanie zobowiązań – Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi Strony przewidują możliwość zmiany warunków umowy, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zawężenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu Stron wyrażonej w formie pisemnej i potwierdzonej podpisem przedstawicieli pełnomocnych.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w toku realizacji przedmiotu umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.
6. Niniejszą umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. ZAKRES GWARANCJI

1. CONVECO Sp. z o. o. udziela Nabywcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy nr …………………
2. Gwarancja nie obejmuje prawidłowej współpracy przedmiotu umowy z innymi urządzeniami Nabywcy, o ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej.
3. Gwarancja obejmuje prawidłową pracę przedmiotu umowy tylko w przypadku, gdy jest eksploatowany zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej.
4. Gwarancja wygasa w przypadku dalszej odsprzedaży przedmiotu umowy, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
5. Przedmiot umowy podlega serwisowaniu przez Producenta (CONVECO Sp. z o.o.).
6. Okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W okresie gwarancyjnym Nabywca jest zobowiązany do wykonywania corocznych przeglądów technicznych i/lub w przypadku wystąpienia przerwy w pracy urządzenia dłuższej niż 3 miesiące. Pierwszy gwarancyjny przegląd techniczny należy wykonać nie później niż rok po podpisaniu protokołu odbioru końcowego lub w przypadku wystąpienia przerwy w pracy urządzenia dłuższej niż 3 miesiące.
7. Nieprzestrzeganie warunku, o którym mowa w pkt. 6, skutkuje utratą praw gwarancyjnych.

2. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

1. Gwarancji nie podlegają:
a. Urządzenia, których jedyną wadą jest niekompatybilność,
b. Wady i uszkodzenia powstałe z winy Nabywcy bądź w wskutek działania siły wyższej (np. pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.).
c. Bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne.

3. UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH

1. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku niewykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub po przerwie w pracy urządzenia przekraczającej okres 3 miesięcy.
2. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku wykonania ww. przeglądu przez firmę inną niż CONVECO Sp. z o.o. Firma CONVECO Sp. z o.o. może wskazać firmę upoważnioną do przeprowadzenia przeglądu.
3. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku eksploatacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z wymogami zawartymi w dokumentacji, bądź w przypadku dokonania przeróbek oraz napraw bez uprzedniej pisemnej zgody CONVECO Sp. z o.o.
4. Koszty napraw nie objętych gwarancją ponosi Nabywca.

4. TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej przesłanej na adres ul. Napoleońska 82, 05-408 Glinianka oraz drogą elektroniczną na adres conveco@conveco.pl.

5. SERWIS I NAPRAWY

1. CONVECO Sp. z o.o. zobowiązuje się do reakcji na każde zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 24h od wysłania oraz do podjęcia czynności naprawczych urządzeń w trybie reklamacyjnym w terminie 10 dni roboczych liczonych od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
2. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, a także w razie konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części niezbędnych do naprawy, termin naprawy ulega przedłużeniu do czasu wynikającego z konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części.
3. Terminy naprawy nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia trwającego dłużej niż 7 dni opóźnienia Nabywcy w zapłacie należności przysługujących CONVECO Sp. z o.o. W powyższym przypadku do dnia uregulowania przez Nabywcę płatności w pełnej wysokości bieg ww. terminów ulega zawieszeniu i nie wiąże CONVECO Sp. z o.o.
4. Warunkiem wykonania naprawy przez CONVECO Sp. z o.o. jest zapewnienie przez Nabywcę nieograniczonego dostępu do urządzenia oraz warunków niezbędnych do wykonania naprawy, w tym w szczególności zapewnienia zasilania energią elektryczną oraz stosowanego w urządzeniu czynnika grzewczego.

6. PRZEPISY KOŃCOWE

1. CONVECO Sp. z o.o. nie odpowiada za niewynikającego z wad urządzenia szkody i straty powstałe u Nabywcy z powodu braku możliwości korzystania z dostarczonego urządzenia.
2. Koszty napraw nie objętych gwarancją, a także koszty serwisu reklamacyjnego, w wyniku którego stwierdzono brak zgłoszonych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.
3. CONVECO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Nabywcę wewnątrz urządzenia oraz na nośnikach danych dostarczanych do Serwisu CONVECO Sp. z o.o.
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejszy regulamin opublikowano po raz pierwszy dnia 20 sierpnia 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 01 kwietnia 2020 r.